Πληροφορική στην Υγεία

Εισαγωγή

Η Πληροφορική είναι μια επιστήμη σε συνεχή εξέλιξη με εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση στον επιστημονικό και εργασιακό χώρο της υγείας. Αναμένεται ότι, η ανάγκη για την Πληροφορική θα αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η χρήση των υπολογιστών στην υγεία είναι αναπόσπαστα μέρη της σύγχρονης ιατρικής.  Σκοπός προγράμματος είναι να παρουσιάσει στο προσωπικό των Μονάδων Υγείας, τον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας και ειδικότερα τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Υγεία. Βασικό στοιχείο είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών,   με εισαγωγή στην πληροφορική, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν βασικά θέματα όπως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, η Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων στις Υπηρεσίες Υγείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Τηλεϊατρική και η Ιατρική Πληροφορική, καθώς και σύγχρονες εφαρμογές όπως Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσω Κινητών Τηλεφώνων (mobile health) και τα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία. Μέσω των επιμέρους ενοτήτων, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς και τα επιτεύγματα στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, και εκτός της εισαγωγής στις βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Υγείας,  γίνεται αναφορά στα βασικότερα προβλήματα και στους περιοριστικούς παράγοντες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας.

Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη για το αντικείμενο της Πληροφορικής στην Υγεία και να είναι σε θέση να διαχειριστούν και να λειτουργήσουν σε πολλές περιπτώσεις, βασικά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο χώρο της εργασίας τους.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Εισαγωγή στην Πληροφορική και MS Office

Η Διδακτική Ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και  MS Office», έχειως  σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά στοιχεία της πληροφορικής και της τεχνολογίας του υπολογιστή, καθώς και την εκπαίδευσής τους στις βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων της MS Office, όπως το Word, το Excel και το PowerPoint.

ΙΙ. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Διασύνδεση Συστημάτων Υγείας

Η Διδακτική Ενότητα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Διασύνδεση Συστημάτων Υγείας» έχει ως σκοπό να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τους σύγχρονους τρόπους παροχής Υπηρεσιών Υγείας μέσω της χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς επίσης και τα αναμενόμενα οφέλη από την παροχή υπηρεσιών υγείας ηλεκτρονικά και την συμβολή αυτών στην προαγωγή της υγείας των πολιτών.

ΙΙΙ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων και Υπηρεσίες Υγείας

Η Διδακτική Ενότητα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων και Υπηρεσίες Υγείας», έχει σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Μεγάλων Δεδομένων και των εφαρμογών τους σε Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και την εξοικείωσής τους με συναφείς μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης αντίστοιχων έξυπνων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών υγείας.

IV. Ιατρική Πληροφορική και Τηλεϊατρική

Η Διδακτική Ενότητα «Ιατρική Πληροφορική και Τηλεϊατρική» έχει ως σκοπό να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής που εφαρμόζονται στον τομέα της Ιατρικής και των επιστημών υγείας.  Ακόμα, στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευόμενων στις τεχνολογίες της Τηλεϊατρικής και της «Κινητής Υγείας» (m-health) για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

V. Υπηρεσίες Υγείας μέσω Κινητών Τηλεφώνων (Mobile Health)

Η Διδακτική Ενότητα «Υπηρεσίες Υγείας μέσω Κινητών Τηλεφώνων (Mobile Health)»  έχει σκοπό την  όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το πεδίο Mobile-Health και την εξοικείωσή τους με εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων συσκευών για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών υγείας.

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (e-Health)

Η Διδακτική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (e-Health)» έχει σκοπό να παρουσιάσει τις εφαρμογές της Πληροφορικής, τα ERP και γενικά τα συστήματα που βοηθούν τις υπηρεσίες υγείας και που σήμερα ικανοποιούν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του εν λόγω τομέα, και τον τρόπο με τον οποίο αυτές συνεισφέρουν στην επίλυση μιας σειράς προβλημάτων και καταστάσεων, που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.