Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

Εισαγωγή

Η Πολιτική Προστασία αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων και δράσεων που αναλαμβάνονται από μια κοινωνία με σκοπό την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από διάφορους κινδύνους και απειλές. Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματική πολιτική προστασία είναι η σχέση της με την Οικονομική Διαχείριση. Η Οικονομική Διαχείριση συνδέεται άρρηκτα με την Πολιτική Προστασία, καθώς οι πόροι και οι οικονομικές αναγκαιότητες της κοινωνίας πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και την αποκατάσταση της κοινωνίας μετά από καταστροφικά γεγονότα.

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από τέσσερα μέρη:

  • Μέρος Α «Καταγραφή και Εκτίμηση Υφιστάμενων Δομών Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων»: αφορά σε μια πρώτη καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και των υφιστάμενων δομών πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με στόχο μια πρώτη εκτίμηση ως προς τον ρόλο των ΟΤΑ.
  • Μέρος Β «Καταγραφή Φυσικών Συνθηκών και Εκτίμηση Επικινδυνότητας»: στοχεύει στο να περιγράψει τις φυσικές συνθήκες σε επίπεδο χώρας και να προσδιορίσει του φυσικούς κινδύνους που αφορούν στους ΟΤΑ της χώρας σε χρονικό ορίζοντα.
  • Μέρος Γ «Πρόταση Οργανωτικής Δομής Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων»: αφορά στην επεξεργασία πρότασης ενός οργανωτικού σχήματος για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων σε επίπεδο δήμου (ή ομάδας δήμων) και της ένταξής του στο ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
  • Μέρος Δ «Εφαρμογή Προτεινόμενης Οργανωτικής Δομής»: αφορά μία πρώτη προσέγγιση εκτίμησης του κόστους υλοποίησης της πρότασης, των αναγκών σε εκπαίδευση και των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και διαλειτουργικότητάς της.

 Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος ή υποψήφιο Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως Προϊστάμενος Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.