Προβλέψεις και Επενδύσεις

Εισαγωγή

Οι προβλέψεις και οι επενδύσεις αποτελούν ζωτικά στοιχεία του κλάδου των οικονομικών. Οι προβλέψεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, καθώς βοηθούν στην πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και εξελίξεων, επιτρέποντας στους επενδυτές και στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις αφορούν τη διάθεση κεφαλαίου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα με σκοπό την αύξηση των κερδών ή τη διαφύλαξη της αξίας του κεφαλαίου. Το εν λόγω επιμορφωτικό Πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις απαιτούμενες γνώσεις για κριτική και σε βάθος κατανόηση των τρόπων πραγματοποίησης προβλέψεων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Παράλληλα, επιτρέπει στους επαγγελματίες και τους επενδυτές να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες και αποδοτικές επενδυτικές αποφάσεις. Τέλος, ενισχύει την κοινωνική οικονομία και την αειφορία, καθώς προωθεί την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών επενδύσεων που δύναται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών.