Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Python και Data Analysis» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Μέσα από αυτές τις ενότητες επιδιώκεται οι σπουδαστές να κατανοήσουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Python ως εργαλείο για επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Παράλληλα, σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν ως Data Analysts, παρέχονται οι γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν, να μεταποιήσουν, να ανακατασκευάσουν και να παρουσιάσουν ακατέργαστα δεδομένα μέσα από χρήσιμες και ευρέως διαδεδομένες βιβλιοθήκες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος:

  1. Κατανόηση της Python ως Γλώσσας Προγραμματισμού
  2. Χρήση Python για επίλυση προβλημάτων
  3. Χρήση δομών και ομαδοποίηση δεδομένων
  4. Φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων
  5. Σχεδίαση και γραφική απεικόνιση Δεδομένων
  6. Εισαγωγή και εκμάθηση βιβλιοθήκης NumPy
  7. Εισαγωγή και εκμάθηση βιβλιοθήκης pandas
  8. Γνωριμία και χρήση Python εργαλείων

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Εισαγωγή στην Python (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

ΙΙ. Data Analysis με Python (Διάρκεια 4 μήνες/ 65 ώρες/ 2,5 ECTS)