Στρατηγική Επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

Εισαγωγή

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο ανταγωνισμό, συνεχείς αλλαγές και πιέσεις για οικονομική βιωσιμότητα. Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, η στρατηγική που υιοθετούν οι εκάστοτε επιχειρήσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και διατήρησής τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές που να τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς, να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το Πρόγραμμα «Στρατηγική των επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα» μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης και επιτυχίας κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Οι συμμετέχοντες σε αυτό, θα αποκτήσουν βασικές και προηγμένες γνώσεις στον τομέα της στρατηγικής επιχειρήσεων, θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης και θα αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να διαμορφώνουν στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων (case studies) και εργασιών, θα μάθουν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε στρατηγικούς στόχους και με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα. Εν ολίγοις, θα ενισχυθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν και να υλοποιούν βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα αυτό, σχεδιάστηκε προκειμένου να παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους τις μεθόδους και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρέχει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τόσο των ιδιωτικών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών. Ακόμη, προσφέρει στον επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις για την  αναβάθμιση μίας υπάρχουσας επιχείρησης, καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι γενικά παραδεκτό ότι, η στρατηγική αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες.