Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Το πρόγραμμα Corporate Finance and Law αποσκοπεί στο να ενημερώσει  αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για  τα πλαίσια και την λειτουργία  νέων και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρηματοδότησης, όπως π.χ. το crowdfunding, η κυμαινόμενη ασφάλεια, οι εξαγοράσιμες μετοχές κλπ., αλλά και να παρουσιάσει λύσεις για θέματα αιχμής που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια και νέες χρηματοδοτικές-νομικές πρακτικές όπως η παροχή μικροπιστώσεων με το νέο νόμο 4701/2020.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Transfer Pricing (Διάρκεια 1 μήνες/ 16 ώρες/ 0,62 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να ορίσει το transfer Pricing, να ανλύσει για ποιους λόγους άρχισε η εφαρμογή του στους πολυεθνικούς ομίλους και πως έχει εξελιχθεί η διαδικασία μεταφοράς τιμών στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. Οδηγίες ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συναλλαγών μεταφοράς τιμών. Επομένως στόχος της επιμέρους ενότητας είναι η ενημέρωση και η παρουσίαση των εξής θεμάτων:

  • Διατάξεις των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
  • Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης
  • Συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1097/2014
  • Διεθνώς αποδεκτές μεθόδους Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ, άλλες χώρες) καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό στο ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν.

ΙΙ. Corporate Finance and Law (Διάρκεια 3 μήνες/ 52 ώρες/ 2 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  είναι να ξεκινήσει αναλύοντας τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης και προοδευτικά ο συμμετέχων μπορεί να αποκομίσει  πέρα από γνώσεις και  πολύτιμα κριτήρια  διάκρισης-επιλογής των μορφών χρηματοδότησης και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον αντίστοιχο τομέα.  Επιπλέον παρουσιάζονται αυτοτελώς  και πιο εξειδικευμένες ενότητες που αφορούν την χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων(π.χ. Cocos), ενώ δίνεται έμφαση και στην σχετιή αξιολόγηση–διαχείριση του νομικού-επιχειρηματικού κινδύνου. Στο νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα  περιέχονται οι ακόλουθες σημαντικές προσθήκες: αναλύονται εκτενέστερα τα ομολογιακά δάνεια υπό το Ν.4548/2018, παρουσιάζεται ο νέος νόμος για τις μικροπιστώσεις,  παρουσιάζεται η χρηματοδότηση μέσω της εγγραφής στο Χρηματιστήριο, επισκοπείται η περίπτωση της απόκτησης  ίδιων μετοχών από την Α.Ε. και η απαγόρευση οικονομικής βοήθειας προς κτήση μετοχών  και εξετάζονται ειδικότερα θέματα της χρηματοδότησης των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τελικό ζητούμενο είναι  η  εμπεριστατωμένη γνώση και  εποπτεία των  σύγχρονων μορφών εταιρικής χρηματοδότησης  αλλά και παροχή  φαρέτρας λύσεων σε πιο εξειδικευμένα  πεδία που απαιτούν  θεσμική «τεχνολογία»  αιχμής.

ΙΙΙ. Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο (Διάρκεια 4 μήνες/ 71 ώρες/ 2,73 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας  είναι να ενημερώσει  εμπεριστατωμένα  αρχάριους αλλά και έμπειρους επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, στελέχη εταιριών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυγίανσης  όπως ο  εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όπως αυτός θα  επαναδιαμορφωθεί στο υπό ψήφιση Νέο Πτωχικό Δίκαιο, αλλά και καινοτόμους θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου, όπως η προσφάτως νομοθετηθείσα  απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του έντιμου πτωχού οφειλέτη-φυσικού προσώπου-2η ευκαιρία. Η 2η ευκαιρία φιλοδοξεί να επανεντάξει στην επιχειρηματικότητα εκ νέου χιλιάδες αφερέγγυες επιχειρήσεις προσφέροντας τους μια νέα αρχή. Επιπλέον παρουσιάζεται η απλοποιημένη διαδικασία πτωχευσεων για μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τις  βασικές πτυχές του Νέου Πτωχευτικού Δικαίου, του οποίου η ψήφιση αναμένεται μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και για το οποίο ήδη έχει δημοσιευθεί Σχέδιο, εστιάζοντας κυρίως στις προϋποθέσεις και τους τρόπους κήρυξης της πτώχευσης. Παράλληλα θα υπάρξει εποπτική αλλά πυκνη ενημέρωση για τα στάδια της κλασσικής πτωχευτικής διαδικασίας. Η έμφαση του προγράμματος θα παραμείνει σε εξειδικευμένα θέματα  και πρακτικά ζητήματα  της εξυγίανσης επιχειρήσεων στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα σε προ-πτωχευτικό επίπεδο, όπως  το prepackaged plan, αλλά και  τις διαφοροποιήσεις αυτών  που ήδη έχουν δημοσιευτεί στο σχετικό Σχέδιο του Νέου Πτωχευτικού Δικαίου. Επιπρόσθετα θα διαπραγματευτεί το θέμα της εντασσόμενης πλέον στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο « Πτώχευσης Καταναλωτή». Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στο σύγχρονο  πτωχευτικό δίκαιο εξοικειωμένοι  και με πιο εξειδικευμένα θέματα, αποκτώντας ένα πιστοποιητικό που θα τεκμηριώνει εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος και των παραμέτρων του.