Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο, τριών και τριών μηνών αντίστοιχα. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των πιστωτών. Η κατάσχεση των χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα εν μέσω οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, είτε ως οφειλέτης είναι μερικά από τα θέματα που εξεταστούν. Το μάθημα πρόκειται να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Το factoring αποτελεί το βασικό συστατικό της λεγόμενης χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και υπάρχει στις παγκόσμιες αγορές με διάφορες μορφές εδώ και πολλούς αιώνες, έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια αφού αποτελεί έναν από τους πιο ασφαλείς τρόπους χρηματοδότησης των τρεχουσών αναγκών μιας επιχείρησης με πολύ μειωμένες πιθανότητες δημιουργίας επισφαλειών αφού παρακολουθεί το συναλλακτικό κύκλωμα και λαμβάνει έγκαιρα τα όποια μηνύματα αφερεγγυότητας. Το factoring θεωρείται παγκοσμίως ως καταλυτικό χρηματοδοτικό προϊόν του εγχώριου και παγκόσμιου εμπορίου ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι εμπορικές συναλλαγές έναντι ανοικτού λογαριασμού (χωρίς δηλαδή Τραπεζικές εγγυήσεις) κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Για τους πιο πάνω λόγους και σε συνδυασμό με την ενίοτε ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει, το factoring αποτελεί και σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των πωλήσεων μιας επιχείρησης εξ ου και το ενδιαφέρον και από στελέχη εμπορικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων εκτός από αυτά του αμιγώς χρηματοοικονομικού τομέα.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

ΙΙ. Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων (Διάρκεια 3 μήνες/ 50 ώρες/ 1,92 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική εφαρμογή του μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και συναλλακτική ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός νομοθέτης θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα εν μέσω οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των πιστωτών.

ΙΙΙ. Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance (Διάρκεια 3 μήνες/ 14 ώρες/ 0,54 ECTS)