Τραπεζική- Διοίκηση & Στρατηγική

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Τραπεζική – Διοίκηση & Στρατηγική» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τριών μηνών εκάστη. Μέσα από αυτές τις ενότητες, το πρόγραμμα εστιάζει στα κύρια προϊόντα και τις κύριες λειτουργίες των τραπεζών, καθώς και τους κινδύνους που (πρέπει να) αναλαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των άλλων δυνάμεων αλλαγής στο τραπεζικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες από τις εταιρείες fintech, περιγράφονται οι κίνδυνοι των τραπεζών και διερευνώνται τα προβλήματα από την ασύμμετρη πληροφόρηση. Επιπλέον, αναλύονται οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις των τραπεζών με την οικονομία, τις αγορές, τις αρχές (κυβέρνηση, κεντρική τράπεζα και άλλες εποπτικές αρχές) και όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών, ενώ εξετάζονται και τα κίνητρα όλων των εμπλεκομένων, από τους πελάτες και τα απλά στελέχη των τραπεζών μέχρι και τα στελέχη των εποπτικών αρχών και των κυβερνήσεων. Τέλος, περιγράφεται η δυναμική των τραπεζικών κρίσεων και αναδεικνύεται η οικονομική λογική του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, και τη δυνητική συμβολή του στην κοινωνική ευημερία.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Εισαγωγή στην τραπεζική (Διάρκεια 3 μήνες/ 75 ώρες/ 2,88 ECTS)

 

ΙΙ. Τράπεζες, οικονομία και Αρχές (Διάρκεια 3 μήνες/ 75 ώρες/ 2,88 ECTS)