Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Βάσεις Δεδομένων» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο και τριών μηνών αντίστοιχα.  Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η κατανόηση βασικών εννοιών, αρχιτεκτονικής και αλγορίθμων σχετικών με τα Big Data. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή, σε θεωρητικό επίπεδο, με θεμελιώδεις έννοιες όπως η τεχνολογία Map Reduce, ενώ παρουσιάζονται και παραδείγματα εφαρμογής τους.
  • η εκμάθηση της SQL γλώσσας μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις και η εξοικείωση με τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Εισαγωγή στα Big Data (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

ΙΙ. Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Διάρκεια 3 μήνες/ 50 ώρες/ 1,92 ECTS)